واحد اداری و کارگزینی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد های شهرداری
 4. chevron_right
 5. واحد اداری و کارگزینی
null

خانم نجه کرمی

مسئول امور اداری و کارگزینی

شرح وظایف امور اداری و کارگزینی
امور اداری  
 1. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن.
 2. نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان.
 3. نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پروندهها مطابق با اصول بایگانی و مکانیزه کردن آنها.
 4. نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستورمافوق.
 5. برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری.
 6. برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینیکهای ویژه و . . .
 7. تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .
 8. مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات.
 9. نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن.
 10. تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعملها و آیین نامه ها.
 11. نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی.
 12. تهیه بخشنامه و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر.
 13. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی.
 14. مطالعه و بررسی وظائف و مسئولیتهای هریک از واحدهای سازمانی بمنظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار.
 15. تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی و کارآموزش کارکنان شاغل و آشنا با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هریک از دوره های آمورشی.
 16. نظارت بر تشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به موسسات آموزشی بمنظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان.
 17. نظارت بر تهیه پیش نویس های نامه های اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری.
 18. نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.
 19. صدور و دستورلات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی.
 20. نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار تأمین اجتماعی و غیره.
 21. تشکیل جلسات درخصوص آشنا نمودن پرسنل تحت سرپرستی با مقررات جدید.
 22. نظارت بر طرحهای رفاهی عمومی کارکنان از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و امور ورزشی و غیره.
 23. آشنا نمودن مسئولین واحدهای تحت سرپرستی با قوانین و مقررات اداری جدید.
 24. بررسی درخصوص مسائل سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد انجام تعمیرات ضروری در حوزه مورد عمل.
 25. برگزاری جلسات شورای اداری و شورای معاونین و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
 26. انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع میگردد.

کارگزینی و رفاه  

 1. انجام کلیه امور استخدامی کارکنان شهرداری نظیر صدور احکام ترفیع، ارتقاء گروه،‌ انتصاب، مرخصی، معذوریت، ‌بازنشستگی، باز خرید، انفصال، اضافه دستمزد کارگران و نظایر آن.
 2. اجرای آیین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه.
 3. اظهار نظر صریح در مورد تقاضاهای کارکنان شهرداری و رسیدگی به شکایات استخدامی و تهیه گزارشات لازم.
 4. تهیه و تنظیم متن قراردادهای استخدامی کارکنان اعم از پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و امثالهم.
 5. تشکیل کلاسهای آموزشی برای کارکنان به منظور بالا بردن سطح معلومات و تخصصی و حرفه ای آنان.
 6. رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شهرداری.
 7. اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان و ارتباط با بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداری و اقدام در جهت رفع مشکلات ناشی از بازنشستگی.
 8. برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی کارکنان نظیر شرکتهای تعاونی مسکن، مصرف، صندوق قرض الحسنه و تاسیسات ورزشی و تربیت بدنی.
 9. شرکت مستمر در جلسات استخدامی نظیر شورای اداری شهرداریها، هیئتهای حل اختلاف و شورای کارگاه و دفاع از حقوق شهرداری.
شرح وظایف امور اداری و کارگزینی
امور اداری  
 1. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن.
 2. نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان.
 3. نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پروندهها مطابق با اصول بایگانی و مکانیزه کردن آنها.
 4. نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستورمافوق.
 5. برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری.
 6. برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینیکهای ویژه و . . .
 7. تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .
 8. مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات.
 9. نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن.
 10. تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعملها و آیین نامه ها.
 11. نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی.
 12. تهیه بخشنامه و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر.
 13. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی.
 14. مطالعه و بررسی وظائف و مسئولیتهای هریک از واحدهای سازمانی بمنظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار.
 15. تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی و کارآموزش کارکنان شاغل و آشنا با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هریک از دوره های آمورشی.
 16. نظارت بر تشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به موسسات آموزشی بمنظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان.
 17. نظارت بر تهیه پیش نویس های نامه های اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری.
 18. نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.
 19. صدور و دستورلات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی.
 20. نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار تأمین اجتماعی و غیره.
 21. تشکیل جلسات درخصوص آشنا نمودن پرسنل تحت سرپرستی با مقررات جدید.
 22. نظارت بر طرحهای رفاهی عمومی کارکنان از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و امور ورزشی و غیره.
 23. آشنا نمودن مسئولین واحدهای تحت سرپرستی با قوانین و مقررات اداری جدید.
 24. بررسی درخصوص مسائل سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد انجام تعمیرات ضروری در حوزه مورد عمل.
 25. برگزاری جلسات شورای اداری و شورای معاونین و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
 26. انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع میگردد.

کارگزینی و رفاه  

 1. انجام کلیه امور استخدامی کارکنان شهرداری نظیر صدور احکام ترفیع، ارتقاء گروه،‌ انتصاب، مرخصی، معذوریت، ‌بازنشستگی، باز خرید، انفصال، اضافه دستمزد کارگران و نظایر آن.
 2. اجرای آیین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه.
 3. اظهار نظر صریح در مورد تقاضاهای کارکنان شهرداری و رسیدگی به شکایات استخدامی و تهیه گزارشات لازم.
 4. تهیه و تنظیم متن قراردادهای استخدامی کارکنان اعم از پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و امثالهم.
 5. تشکیل کلاسهای آموزشی برای کارکنان به منظور بالا بردن سطح معلومات و تخصصی و حرفه ای آنان.
 6. رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شهرداری.
 7. اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان و ارتباط با بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداری و اقدام در جهت رفع مشکلات ناشی از بازنشستگی.
 8. برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی کارکنان نظیر شرکتهای تعاونی مسکن، مصرف، صندوق قرض الحسنه و تاسیسات ورزشی و تربیت بدنی.
 9. شرکت مستمر در جلسات استخدامی نظیر شورای اداری شهرداریها، هیئتهای حل اختلاف و شورای کارگاه و دفاع از حقوق شهرداری.
فهرست
Skip to content