واحد حمل و نقل

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد های شهرداری
 4. chevron_right
 5. واحد حمل و نقل
null

آقای سید منصور میرلوحی

مسئول درآمد و حمل و نقل و سوخت

شرح وظایف واحد حمل و نقل

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • اقدام در خصوص برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل لازم در زمینه حمل و نقل و ساماندهی ترافیک در سطح شهر
 • تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
 • نظارت بر حسن انتظام امور واحد های مرتبط با حمل و نقل شهری و مراقبت در بهره برداری مطلوب از کلیه سیستمها ی حمل و نقل موجود
 • ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی
 • برنامه ریزی جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت ، آلودگی محیط زیست ، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد
 • بررسی ایجاد و توسعه شبکه معابر مناسب جهت حرکت
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
فهرست
Skip to content