واحد درآمد

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد های شهرداری
 4. chevron_right
 5. واحد درآمد
null

آقای سید منصور میرلوحی

مسئول درآمد و حمل و نقل و سوخت

شرح وظایف واحد درآمد

 • برنامه ریزی ، هماهنگی و هدایت و کنترل امور مربوط به درآمدهای عمومی و نوسازی شهرداری .
 • نظارت و پیگیری مستمر در امر وصول درآمدهای نوسازی و عمومی شهرداری.
 • بررسی و مطالعه و شناسایی منابع جدید درآمدزا و پیشنهاد به مسئولین مافوق .
 • پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری و وصول بدهی مؤدیان از طریق واحدهاومراجع  ذیربط.
 • نظارت و رسیدگی بر وصول عوارض که مطابق قانون از طریق سازمانهای دولتی و سایر مؤسسات وصول   می شود و بعداً باید در وجه شهرداری واریز گردد.
 • بررسی و مطالعه منابع درآمدی شهرداریها و پیشنهاد لازم در مورد لغو یا بر قراری عوارض جدید با همکاری واحدهای مربوط به مراجع ذیربط
 • نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری
 • نظارت بر وصول عوارض اماکن عمومی و پیشه وران.
 • نظارت بر وصول عوارض خودروها و…
 • نظارت بر درآمد هتلها و دکه های شهرداری با توجه به دستورالعملهای صادره .
 • انجام امورمربوط به تقسیط عوارض و پیگیری چکهای برگشتی مودیان.
 • انجام امور مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها.
 • بررسی و مطالعه و ارائه الگوها و روشهای کارآمد و مطلوب بمنظور تسریع در امر وصول عوارض و درآمدهای نوسازی و سایر درآمدهای شهرداری.
 • شرکت فعال در جلسات و کمیسیونهایی که شهرداری تعیین می کند.
 • ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیت ها و مشکلات به مدیر مربوطه.
 • نظارت در امر وصول درآمد نوسازی شهرداری و صدور دستورات لازم در چهار چوب ضوابط.
 • رسیدگی به اعتراض مؤدیان از طریق تشکیل کمیسیونهای مندرج در قانون نوسازی در مواقع لازم و همکاری و دعوت از مسئولان نوسازی شهرداری جهت شرکت در کمیسیونهای مذکور.
 • پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی با همکاری واحدهای ذیربط بمنظور وصول اجرائیه های لازم جهت مستنکفین از پرداخت درآمد نوسازی.
 • بررسی علل نوسانات در نتایج حاصله از وصول نوسازی و تنظیم گزارش در این زمینه جهت اطلاع مقام مافوق.
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می گردد.
فهرست
Skip to content